Ε. Σκούφα: «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόλαβε να εκταμιεύσει τα χρήματα των καπνοπαραγωγών λόγω εκλογών»

Την καταβολή αποζημίωσης για τις ζημιές που υπέστησαν καπνοπαραγωγοί της Πιερίας και της χώρας γενικότερα από τις έντονες βροχοπτώσεις τον Μάιο του 2018, και δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., αλλά καταλαμβάνονται από τον Κανονισμό de minimis, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την προηγούμενη κυβέρνηση ύψους περίπου 159 εκατομμυρίων ευρώ, ζητά η βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα, με ερώτηση που κατέθεσε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η κα Σκούφα ζητά επίσης ενημέρωση ως προς την επιτάχυνση των διαδικασιών κυρίως όμως ως προς τον χρόνο πληρωμής των καπνοπαραγωγών. 

Ενήμερο το Υπουργείο για τις ζημιές από τον ΕΛΓΑ 

Όπως αναφέρει στην ερώτηση η βουλεύτρια Πιερίας, με το 743/20-11-2018 έγγραφό του, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ενημέρωσε την ηγε-σία του Υπουργείου για τις μη καλυπτόμενες ασφαλιστικά από τον Οργανισμό Ελλη-νικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ζημιές που παρατηρήθηκαν από τα στελέχη της υπηρεσίας του, στις καλλιέργειες καπνών «ανατολικού τύπου» κατά την καλλιερ-γητική περίοδο 2018, εξηγώντας τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι καπνοκαλλιέργειες ποικιλίας «Μπασμάς» (είναι ο πιο αρωματικός καπνός του κόσμου) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Επίσης, με το αριθ. 260/09-05-2019 έγγραφο του, ο ΕΛΓΑ αναφέρει ότι πέραν των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν στις καλλιέργειες καπνών ποικιλίας «Μπασμάς» της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης (αριθ. 743/20-11-2018 έγγραφο ΕΛΓΑ) και δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά, παρόμοια προβλήματα, μικρότερης βαρύτητας, παρατηρήθηκαν στην ποικιλία «Μπασμάς» καθώς και στην ποικιλία «Κατερίνης» (Σαμψούς) στις περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, όπου αυτές καλλιεργούνται.

Σοβαρές ζημιές που δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ 

Πράγματι, από τα τέλη Μαΐου 2018 σημειώθηκαν έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που συνεχίστηκαν όλους τους καλοκαιρινούς μήνες του αυτού έτους, με συνέπεια να σημειωθούν αρκετά σοβαρές ζημίες, τόσο άμεσες στην αναμενόμενη παραγωγή που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, όσο -και κυρίως- έμμεσες ζημίες, τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές, από μυκητολογικές προσβολές και ιώσεις, μη καλυπτό-μενες ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, είτε μεμονωμένες ή συνυπάρχουσες με τις καλυ-πτόμενες ασφαλιστικά ζημιές.Η ανάπτυξη των προσβολών ευνοήθηκε από τις συνε-χείς βροχοπτώσεις είτε άμεσα (αποπληξία φυτών, άνοδος της ατμοσφαιρικής υγρασίας, σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες για θερινή περίοδο) είτε έμμεσα δυσχεραίνοντας τις φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις των παραγωγών.

Διευκρινίζεται ότι κατά την διατύπωση των πορισμάτων εκτίμησης των ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, όπου αυτές σημειώθηκαν, η αναμενόμενη παραγωγή ανά στρέμμα είναι μειωμένη ανάλογα.

Ο Κανονισμός «de minimis» και η ετοιμότητα της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Ο ΕΛΓΑ μάλιστα, είχε αποστείλει Έκθεση τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), όπου επιβεβαίωνε ότι οι ανωτέρω προγραφείσες ζημίες στα καπνά ήταν εντός πεδίου εφαρμογής του «Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα», εν συντομία αποκαλούμενο Κανονισμό «de minimis» και κατά συνέπεια θα ήταν επιτρεπτή η καταβολή αποζημίωσης στους άνω καλλιεργητές. 

Επιπλέον, σε συνέχεια των παραπάνω εγγράφων του ΕΛΓΑ, και όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία, η αρμόδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ συνέταξε σχετική εισήγηση με Αρ. Πρωτ. 711/136818/10-6-2019, για την δυνατότητα χορήγησης έκτακτης οικονο-μικής ενίσχυσης στο σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων με τις ποικιλίες καπνών «Μπασμά και Κατερίνης».

Επειδή τυχόν αποζημιώσεις των καλλιεργητών για τις παραπάνω αιτίες, που δεν κα-λύπτονται ήδη ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, δύσκολα θα εντάσσονταν σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς οφείλονται σε συνδυασμό ζημιογόνων αιτίων και όχι αποκλειστικά σε ένα ζημιογόνο γεγονός.

Επειδή η προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία, προώθησε το αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Οικονομικών για εκταμίευση του ποσού, κίνηση η οποία όμως λόγω της προκήρυξης των εκλογών δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί.

Επειδή στο ΥΠΑΑΤ υπάρχει αδιάθετο ποσό που ελαφρώς υπολείπεται του 1/3, από τα συνολικώς 159 εκατομμύρια Ευρώ, που αφορούσαν στο πρόγραμμα ενισχύσεων υπό τους όρους του Κανονισμού «de minimis».

Σε συνέχεια των παραπάνω, ερωτάται ο κος Υπουργός:

1. Είναι στην γνώση του το δίκαιο αίτημα των καπνοπαραγωγών όλης της χώρας, για την καταβολή αποζημίωσης για ζημίες της εσοδείας 2018, που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., αλλά καταλαμβάνονται από τον Κανονισμό de minimis;

2. Προτίθεται, με βάση την υφιστάμενη τεκμηρίωση, να ολοκληρώσει όλες τις απαι-τούμενες ενέργειες για την καταβολή των ως άνω αποζημιώσεων το ταχύτερο δυ-νατόν, που για αντικειμενικούς και μόνον λόγους δεν μπόρεσε να πραγματοποιή-σει η προηγούμενη κυβέρνηση;

3. Εφόσον είναι στις προθέσεις του, πότε προσδιορίζεται ο χρόνος πληρωμής των ενισχύσεων αυτών στους καπνοπαραγωγούς;

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο καιρός στην Πιερία

Πρωτοσέλιδα

Πρόγραμμα τηλεόρασης