Προσλήψεις 1.300 πυροσβεστών με διαδικασίες εξπρές (προκήρυξη)

Δημοσιεύθηκε η ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ για την πρόσληψη 1.300 πυροσβεστών, «με λήξη της σύμβασή τους την 31η Οκτωβρίου 2020 και με δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά που τους ζητούνται «αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών (courier) κατά το χρονικό διάστημα από ημέρα Πέμπτη 02-04-2020 μέχρι και ημέρα Παρασκευή 10-04-2020, στις ταχυδρομικές διευθύνσεις των ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. του Παραρτήματος Β΄, με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
Βασική προϋπόθεση είναι:
-Να μην έχουν υπερβεί οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Α΄ το 40ο έτος της ηλικίας τους και οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Β΄ το 45ο έτος, αντίστοιχα, κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού. Για τον υπολογισμό της ηλικίας όλων των υποψηφίων ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ήτοι για τους μεν υποψήφιους της Κατηγορίας Α΄ να έχουν γεννηθεί από την 01η Ιανουαρίου του έτους 1980 και για τους δε υποψηφίους της Κατηγορίας Β΄ να έχουν γεννηθεί από την 01η Ιανουαρίου του έτους 1975»
-Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.
Δύο κατηγορίες
Ο αριθμός των προσλαμβανόμενων καλύπτεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ – Ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των πυροσβεστικών υπαλλήλων και ιδίως στην πρόληψη-καταστολή δασικών πυρκαγιών, στις διασώσεις, στην επάνδρωση Πεζοπόρων και Αερομεταφερόμενων Τμημάτων και στη στελέχωση πυροφυλακίων.
β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ – Ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων και όταν απαιτείται, ασκούν και τα λοιπά πυροσβεστικά καθήκοντα της κατηγορίας Α. Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικού οχήματος, ασκούν τα καθήκοντα τους, μόνο, εφόσον κατέχουν υπηρεσιακή άδεια ικανότητας οδηγού πυροσβεστικού οχήματος.
Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι δύναται να αποστείλουν μια μόνο αίτηση συμμετοχής και για μια μόνο κατηγορία, στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ., που επιθυμούν, εντός των τασσόμενων στην παρούσα προκήρυξη προθεσμιών, μετά την παρέλευση των οποίων δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Γενικά υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους:
α. Αίτηση συμμετοχής εκτυπωμένη από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) με έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
β. Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (2 όψεις). Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν μεταβληθεί στοιχεία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
γ. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών σχολικών μονάδων αλλοδαπής πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας. δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 εκτυπωμένη από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) με την οποία δηλώνεται ότι: α) έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα, β) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, γ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που αναφέρονται παραπάνω, δ) οι υποψήφιοι άνδρες έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία, είναι ικανοί κατηγορίας Ι1 ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτήν, ε) συναινούν στην επεξεργασία των αναφερόμενων στην αίτησή τους στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα των οριζόμενων διαδικασιών της παρούσας προκήρυξης.
Υποχρεωτικό δικαιολογητικό μόνο για τους υποψήφιους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄:
Φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και άνω, στο οποίο να εμφαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της καθώς και η εκδούσα Αρχή. Άδειες οδήγησης, που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα, πρέπει να είναι μεταφρασμένες, να ισχύουν στην Ελλάδα και να προκύπτει από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η αντιστοιχία τους με τις ισχύουσες ελληνικές άδειες οδήγησης. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη διαδικασία για έκδοση άδειας οδήγησης, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας (θεωρητική και πρακτική εξέταση) με υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρουν την αιτία της μη υποβολής της, με την επισήμανση ότι οφείλουν να την προσκομίσουν όταν εκλείψει η αιτία της καθυστέρησης, όχι όμως πέραν της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.
Πλέον των ανωτέρω υποχρεωτικών ανά κατηγορία δικαιολογητικών οι υποψήφιοι, που κατέχουν πρόσθετα προσόντα υποβάλλουν, κατά περίπτωση:
α. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει, ότι έχουν υπηρετήσει, μέχρι και την απόλυσή τους, ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) στις Ειδικές Δυνάμεις.
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως Έφεδροι Αξιωματικοί.
γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις (Δυνάμεις Καταδρομών, Πεζοναυτών, Υποβρυχίων Καταστροφών) ή στην Προεδρική Φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχασε τη ζωή του ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή ότι είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνέπεια τρομοκρατικής πράξης, συνυποβάλλοντας σχετικές βεβαιώσεις.
ε. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
στ. Οι τρίτεκνοι, τέκνα τριτέκνων και οι έγγαμοι με τέκνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
ζ. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην οποία εργάστηκαν ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Στην εν λόγω βεβαίωση αποτυπώνονται οι, κατ’ έτος, αντιπυρικές περίοδοι κατά τις οποίες εργάστηκαν.
η. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτουν η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού καθώς και τα πλήρη έτη υπηρεσίας κατά τα οποία φέρει αυτήν.
θ. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), από την οποία προκύπτει η μακροχρόνια ανεργία.
ι. Φωτοαντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) Ειδικού Δασικής Προστασίας.
Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, τα δε ξενόγλωσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.