“Χαράς ευαγγέλια” για Δημοτικούς Υπαλλήλους και Αιρετούς ανά την Ελλάδα.

Νομιμοποιήθηκαν δαπάνες των Δήμων για τα δύο προηγούμενα έτη

Με εκπρόθεσμη Τροπολογία, που κατατέθηκε στο παρά πέντε της ψήφισης του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών από τα τρία μεγαλύτερα κόμματα του Κοινοβουλίου (ήτοι με υπογραφές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής) νομιμοποιούνται δαπάνες των Δήμων για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία από την 1η Δεκεμβρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019.

 Αναλυτικότερα, το πεδίο εφαρμογής της διάταξης περιλαμβάνει δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των ΟΤΑ Α’ βαθμού, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.12.2017 έως και 31.12.2019, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι τυπικές προϋποθέσεις:

– των άρθρων 66 “ανάληψη υποχρεώσεων” και 68 “διαδικασίες ελέγχου ανάληψης υποχρεώσεων”του ν.4270/2014 (είναι ο νόμος του Δημόσιου Λογιστικού)

– του π.δ. 80/2016 “ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες

– των άρθρων 2 “πεδίο εφαρμογής”, 3 “υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο” και 4 “ισχύς των πράξεων” του ν.3861/2010 (είναι ο νόμος της Διαύγειας)

– του άρθρου 11 του ν.4013/2011 (είναι το θεσμικό πλαίσιο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων),

λόγω τυπικών ελλείψεων που αφορούν:

– στη διαδικασία ανάληψηςανατροπής και ανάκλησης των υποχρεώσεων

– τις διαδικασίες ελέγχου της ανάληψης υποχρεώσεων

– την ανάρτηση πράξεων στη Διαύγεια

– την ανάρτηση πράξεων στο ηλεκτρονικό σύστημα ΚΗΜΔΗΣ.

Oι ανωτέρω δαπάνες ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ κανονικές και ΝΟΜΙΜΕΣ και δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος των προϋπολογισμών των αντίστοιχων ΟΤΑ Α’ βαθμού του τρέχοντος ή των επομένων ετών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του αρ.91“Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου” του ν.4270/2014.

Προϋπόθεση που θέτει η διάταξη είναι να αναρτηθούν στη Διαύγεια ή στο ΚΗΜΔΗΣ ανάλογα, εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.

Οι υπογράφοντες Βουλευτές στην Αιτιολογική Έκθεση αναφέρουν πως “επιδιώκεται η εκκαθάριση των δαπανών Δήμων για περιορισμένο και σαφώς καθορισμένο χρονικό διάστημα”, καθώς και ότι “για λόγους όλως τυπικούς, ήτοι π.χ. λόγω αβλεψίας, παράλειψης τήρησης τυπικών προϋποθέσεων και όχι για λόγους που ανάγονται στην ουσιαστική νομιμότητα και βασιμότητα των δαπανών, τακτοποιούνται προκειμένου να υπάρξει κανονικότητα αυτών και να εκκαθαριστούν”.

 Η εκπρόθεσμη Τροπολογία ψηφίστηκε θετικά από Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής (δηλαδή από τα κόμματα οι βουλευτές των οποίων την κατέθεσαν) και επιπλέον από το ΚΚΕ.

Η Ελληνική Λύση την καταψήφισε (όχι), ενώ το Μέρα25 ψήφισε παρών.

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

– η αριθμ.222/45 τροπολογία όπως αρχικώς κατετέθη με την Αιτιολογική της Έκθεση,

– ολόκληρο το, νομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε στο οποίο η ρύθμιση αποτελεί πλέον την παρ.1 του αρ.121.

Πηγή: airetos.gr