Πράσινη Συμφωνία: διασφάλιση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στην καθαρή τεχνολογία

Η ΕΕ πρέπει να ηγηθεί στον τομέα των τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, να βελτιώσει τη βιομηχανία της και να παράγει θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και ανάπτυξη.

• Να συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο Κυριαρχίας για την αποφυγή κατακερματισμένων, εθνικών καθεστώτων στήριξης

• Έκκληση για ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης

• Η Επιτροπή να συνεργαστεί με τις αρχές των ΗΠΑ για την πρόληψη των διακρίσεων εις βάρος εταιρειών της ΕΕ

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη, 16-2-2023,το οποίο περιλαμβάνει τις θέσεις του Κοινοβουλίου για το «βιομηχανικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας» της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να επεξεργαστεί σχέδια για την αναδιάταξη, τη μετεγκατάσταση και την επαναφορά βιομηχανιών στην Ευρώπη. Στο ψήφισμα αυτό τονίζουν τη σημασία της ενίσχυσης της παραγωγικής ισχύος της ΕΕ σε στρατηγικούς τομείς όπως η ηλιακή και αιολική ενέργεια, οι αντλίες θερμότητας και οι μπαταρίες.

Απαιτούν τη βελτίωση της εμπορευματοποίησης και την κλιμάκωση των στρατηγικών τεχνολογιών, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ καινοτομίας και διάθεσης στην αγορά. Χρειάζονται επίσης ταχείες και προβλέψιμες διαδικασίες αδειοδότησης για τη δημιουργία νέων έργων για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές.

Ο γενικός στόχος της πολιτικής της ΕΕ πρέπει να είναι η διασφάλιση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας και η βελτίωση της υφιστάμενης βιομηχανικής της βάσης, συμβάλλοντας παράλληλα στον μετασχηματισμό της, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και οικονομική ανάπτυξη για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Για να επιτευχθεί αυτό, λένε οι ευρωβουλευτές, η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα για την επιτάχυνση της παραγωγικής ικανότητας για οικονομικά προσιτή, ασφαλή και καθαρή ενέργεια που προορίζεται για χρήση από τη βιομηχανία, καθώς και την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ακόμη τη σημασία της ασφαλούς πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες για την επιτυχία της οικολογικής και της ψηφιακής μετάβασης, και ότι τα στρατηγικά ευρωπαϊκά έργα χρειάζονται ταχύτερες και πιο διαφανείς διαδικασίες αδειοδότησης.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Κυριαρχίας

Θα πρέπει να συσταθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Κυριαρχίας με γνώμονα την αντιμετώπιση του κατακερματισμού που προκαλείται από τα μη συντονισμένα εθνικά πλαίσια κρατικών ενισχύσεων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης, τονίζουν οι ευρωβουλευτές. Το ταμείο θα πρέπει να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να ενσωματωθεί στον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και να κινητοποιήσει ιδιωτικές επενδύσεις.

Οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει επίσης να απλουστευθούν και να ενισχύσουν την σχετική ευελιξία, αλλά θα πρέπει να είναι στοχευμένες, προσωρινές, αναλογικές και συνεπείς με τους στόχους πολιτικής της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές αντιτίθενται σθεναρά σε ενδεχόμενες προσπάθειες να καταστούν οι κανόνες περί κρατικών επιδοτήσεων πιο ελαστικοί χωρίς να έχει προηγουμένως βρεθεί ευρωπαϊκή λύση για όλα τα κράτη μέλη που δεν έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν μεγάλης κλίμακας στήριξη των επιχειρήσεων.

Νομοθεσία των ΗΠΑ για τη μείωση του πληθωρισμού

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να αντιδράσει ισχυρότερα όσον αφορά την αντιμετώπιση του αθέμιτου παγκόσμιου ανταγωνισμού που προκαλείται από αδικαιολόγητες κρατικές ενισχύσεις. Εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τις διατάξεις της νομοθεσία των ΗΠΑ για τη μείωση του πληθωρισμού («IRA»), οι οποίες θεσπίζουν διακρίσεις εις βάρος εταιρειών της ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για να διασφαλίσει ότι η ΕΕ εμπίπτει στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην νομοθεσία για τις χώρες με τις οποίες υπάρχει συνεργασία για το ελεύθερο εμπόριο και ότι τα ευρωπαϊκά προϊόντα είναι επιλέξιμα για φοροελαφρύνσεις, όπως τα αντίστοιχα των ΗΠΑ.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 310 ψήφους υπέρ, 155 ψήφους κατά και 100 αποχές.

Σχετικές πληροφορίες

Την 1η Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το βιομηχανικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μηδενικών καθαρών εκπομπών και τη στήριξη της ταχείας μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα.