Τι είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ και πώς με επηρεάζει;

Euro money. Coins are isolated on a dark background. Currency of Europe. Balance of money. Coins values of one and two euro.

Το 2021 θα αποτελέσει το έτος έναρξης ενός νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός επιτρέπει στην ΕΕ να επενδύει στους πολίτες της και στο μέλλον. Αλλά ποιος αποφασίζει το ύψος του προϋπολογισμού; Πού διοχετεύει η ΕΕ τον προϋπολογισμό της και πώς χρηματοδοτείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ;

Τι είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ; Προκειμένου η ΕΕ να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, μια σταθερή και προβλέψιμη χρηματοδότηση είναι απαραίτητη. Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός καθορίζει τις προτεραιότητες της ΕΕ κατά τα προσεχή έτη, όπως και ο προϋπολογισμός μιας εθνικής κυβέρνησης. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ συγκεντρώνει πόρους για επενδύσεις σε έργα με ευρύτατα οφέλη. Σε αντίθεση με τα κράτη μέλη, η ΕΕ δεν μπορεί να παρουσιάσει έλλειμμα. Ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα διαρκέσει επτά χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι τα τέλη του 2027. Πώς επηρεάζει αυτός ο προϋπολογισμός την καθημερινότητά μου; Ο προϋπολογισμός της ΕΕ προορίζεται για περιφέρειες και πόλεις, αγρότες, επιχειρήσεις και νέους. Από την κατασκευή συγκοινωνιακών δικτύων έως τη διασφάλιση των συνόρων μας, τη στήριξη θυμάτων φυσικών καταστροφών και τη συνεργασία και την έρευνα, βελτιώνει πολλές πτυχές της ζωής μας. Από πού προέρχονται τα χρήματα; Η ΕΕ διαθέτει διάφορες πηγές εσόδων. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από τις συνεισφορές των κρατών μελών. Υπάρχουν επίσης χρήματα από εισαγωγικούς δασμούς σε προϊόντα από τον υπόλοιπο κόσμο που εισέρχονται στην κοινή αγορά μας και πρόστιμα που επιβάλλονται στις εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο προτείνει ένα απλοποιημένο σύστημα εσόδων και νέες πηγές εσόδων. Όπως έναν φόρο εταιρειών, έναν φόρο για τα πλαστικά και τα έσοδα από το σύστημα δικαιωμάτων εμπορίας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ. Τι θα χρηματοδοτήσει ο προϋπολογισμός; Και ποιες είναι οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου; Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός παρέχει ένα πλαίσιο για επενδύσεις της ΕΕ σε τομείς που περιλαμβάνουν από το περιβάλλον και τη γεωργία μέχρι τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν περισσότερη στήριξη στην έρευνα και την καινοτομία, το περιβάλλον και το κλίμα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης και στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί επίσης να διατηρήσει τη χρηματοδότηση για τους γεωργούς, την αλιεία και τις φτωχότερες περιφέρειες. Ποιος αποφασίζει το ύψος του προϋπολογισμού και πώς εγκρίνεται; Η Επιτροπή υπέβαλε την αρχική της πρόταση για τον προϋπολογισμό τον Μάιο του 2018. Αυτή είναι η βάση για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο περιέγραψε τις προτεραιότητές του τον Νοέμβριο του 2018, θα πρέπει να δώσει την τελική έγκριση για την έναρξη ισχύος του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού.

EP-084272A_EUROPEAN_FUNDS
EP-084272A_EUROPEAN_FUNDS