Ε.Π.Σ. Πιερίας: Γενική Συνέλευση και κοπή πίτας 21-2-2020

????????????????????????????

Ύστερα από την 1 / 30-01-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Πιερίας και σύµφωνα µε το καταστατικό της (Άρθρο 26 του καταστατικού της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ), συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωµατείων – Μελών της, για την 21 Φεβρουαρίου 2020 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ήµου Κατερίνης στο ∆ηµαρχιακό µέγαρο στην Κατερίνη µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερησίας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
(Άρθρο 27 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ)
1.- Ανάγνωση και επικύρωση καταλόγου εκπροσώπων και έλεγχος απαρτίας,
2.- Έγκριση της ηµερήσιας διάταξης,
3.- Ορισµός τριών (3) µελών για τον έλεγχο των πρακτικών,
4.- Ορισµός τριών (3) ψηφολεκτών,
5.- Επικύρωση των πρακτικών της προηγούµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22/02/2019,
6.- Έκθεση και έγκριση πεπραγµένων της Εκτελεστικής Επιτροπής από 1/1 /2019 έως 31/12/2019,
7.- Έκθεση και έγκριση οικονοµικού απολογισµού από 1/1/2019 έως 31/12/2019,
8.- Έκθεση και έγκριση του προϋπολογισµού από 1/1/2020 έως 31/12/2020.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγµατοποιηθεί την ίδια ηµέρα Παρασκευή 21/02/2020 στον ίδιο τόπο και ώρα 20:00 µε τα παρόντα µέλη. (Άρθρο 24 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ).
Κάθε πρωτοβάθµιο ποδοσφαιρικό σωµατείο – µέλος εκπροσωπείται στη Γ.Σ. µε έναν µόνο αντιπρόσωπο (Άρθρο 22 παρ. 1 του καταστατικού της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ).
Κάθε σωµατείο – µέλος ορίζει µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτού, τον αντιπρόσωπο που θα τον εκπροσωπήσει στην Γ.Σ. και έναν αναπληρωτή του (Άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ).

Κάθε σωµατείο – µέλος διαθέτει µία ψήφο στη Γ.Σ. (Άρθρο 22 παρ. 3 του καταστατικού της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ).
Οι αντιπρόσωποι νοµιµοποιούνται στην Γ.Σ. µε την κατάθεση στην ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ το αργότερο προ τριών (3) ηµερών, (µη συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας κατάθεσης), ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόµενου σωµατείου – µέλους. Επί περισσοτέρων ειδικών πληρεξουσίων εγγράφων υπερισχύει το πιο πρόσφατο και αυτό που κατατέθηκε τελευταίο στην γραµµατεία της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (φέρει νεότερο αριθµό πρωτοκόλλου) (Άρθρο 22 παρ. 4 του καταστατικού της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ).
Το ειδικό πληρεξούσιο δηλαδή, πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Πιερίας µέχρι την ∆ευτέρα 17-2-2020 και ώρα 19:00.
Τα Σωµατεία-Μέλη, για να εκπροσωπηθούν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι ταµειακώς ενήµερα και να έχουν νόµιµα εκλεγµένες διοικήσεις.
Σωµατείο – µέλος που έχει διοίκηση διορισµένη από ένα τακτικό ∆ικαστήριο, έστω και για µια προσωρινή περίοδο δεν µπορεί να συµµετάσχει στην Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Άρθρο 22
παρ. 5 του καταστατικού της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ).

Κοπή πίτας