Από τις 27 Αυγούστου έως τις 03 Σεπτεμβρίου – η ετήσια Εμποροπανήγυρη του Δ. Κατερίνης

– Διενέργεια της ετήσιας Παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (χρόνος, προθεσμίες, υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, προϋποθέσεις, εγκρίσεις συμμετοχής και λοιπή διαδικασία)

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης στο πλαίσιο διενέργειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης,  που θα διενεργηθεί το χρονικό διάστημα από 27-08-2023 έως 03-09-2023 στον Οικισμό Ανδρομάχης της Κοινότητας Κατερίνης, προκηρύσσει  την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής  και τον καθορισμό των λοιπών  όρων και προϋποθέσεων.

  Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων/δηλώσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από 12-06-2023 έως 31-07-2023. Οι αιτήσεις/δηλώσεις συμμετοχής και τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται σε έντυπο της υπηρεσίας [διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.katerini.gr)] κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κατερίνης. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς στο πρωτόκολλο του Δήμου με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους στη Δ/νση: Δήμος Κατερίνης – Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Πλατεία Δημαρχείου 60133 Κατερίνη-για την εμποροπανήγυρη ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου από δημόσια αρχή με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην  αναλυτική προκήρυξη  και στον κανονισμό λειτουργίας.

    Εναλλακτικά δύναται οι αιτήσεις/δηλώσεις με τα δικαιολογητικά να αποστέλνονται και  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική  Δ/νση [email protected] .

   Στην εμποροπανήγυρη  σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4849/2021  μπορούν να συμμετέχουν  ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές  β) Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές γ) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και δ) Άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να  υποβάλλει αίτηση  για συγκεκριμένη κατηγορία πωλούμενων ειδών/παροχή υπηρεσίας όπως αυτές αναφέρονται στην περ. 8 του άρθρου 3 του κανονισμού λειτουργίας,  και η επιλογή θα γίνεται ανά κατηγορία.

   Η όλη διαδικασία θα διενεργηθεί από την επιτροπή διενέργειας εμποροπανήγυρης.

Στην αναλυτική προκήρυξη η οποία θα αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου (www.katerini.gr), στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), (https://openmarket.mindev.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων, αναφέρονται ο τρόπος και τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, η διάρθρωση του χώρου σε κατηγορίες ανάλογα με τα πωλούμενα ήδη ή την παροχή υπηρεσίας, τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη με τους όρους διάθεσης αυτών, η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις εγκρίσεις συμμετοχής, τα καταβαλλόμενα τέλη και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Ο Αντιδήμαρχος

Βαϊνάς Δημήτριος

Περισσότερες πληροφορίες (περιληπτική/αναλυτική προκήρυξη και αίτηση συμμετοχής) στην ιστοσελίδα του Δ. Κατερίνης: