Προτάσεις του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Πιερίας στη διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο δράσης για την ορθολογιστική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της μέλισσας από την μη ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, ο Μελισσοκομικός Σύλλογός Ν. Πιερίας συμμετείχε στη διαβούλευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η διαβούλευση που λήγει στις 03/04/2020 αφορά την ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/128/ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Σύλλογό μας είναι οι εξής:

ΑΡΘΡΟ 6. Τεκμηρίωση και αξιολόγηση της κατάρτισης και της συμπληρωματικής κατάρτισης από ανεξάρτητο φορέα, για αποφυγή του φαινομένου «εξαγοράς» πιστοποιητικών από τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων. Υπάρχουν κάτοχοι πιστοποιητικών που δεν έκαναν κατάρτιση αλλά ούτε συμμετείχαν ποτέ σε διαδικασία γραπτών εξετάσεων.

ΑΡΘΡΟ 9. Στη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων για τη χορήγηση του πιστοποιητικού, προτείνουμε ο υποχρεωτικός αριθμός σωστών απαντήσεων να αυξηθεί σε τριάντα (30), από είκοσι (20)που είναι σήμερα. Θεωρούμε πως δεν διασφαλίζεται η κατάρτιση του εξεταζόμενου όταν επιτρέπεται να έχει απαντήσει λάθος στις μισές από τις σαράντα (40) ερωτήσεις που του υποβάλλονται.

ΑΡΘΡΟ 11. Η ισχύς του πιστοποιητικού να είναι τέσσερα (4) χρόνια από επτά (7) που αναφέρεται στην ΚΥΑ, και από πέντε (5) που ήδη ισχύει . Θεωρούμε ότι το διάστημα των πέντε ή επτά ετών είναι πολύ μεγάλο διότι οι γνώσεις των επαγγελματιών χρηστών, λόγω των γρήγορων εξελίξεων στην φυτοπροστασία και των επιπτώσεων στο περιβάλλον, θα πρέπει να πιστοποιούνται σε μικρότερα διαστήματα.

ΑΡΘΡΟ 16. Σε σχέση με την ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, η απαίτηση της ενεργοποίησης και της υποστήριξης των τοπικών φορέων (Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σχολεία και πολιτιστικοί σύλλογοι), να εξειδικευθεί για τον τρόπο που αυτή θα πραγματοποιηθεί και με ποια μέσα θα γίνει.

ΑΡΘΡΟ 18. Το έντυπο ενημέρωσης των παραγράφων 3 και 4, οι επαγγελματίες χρήστες, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να το προμηθεύονται από τα σημεία πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, μιας και δεν διαθέτουν όλοι πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου.

ΑΡΘΡΟ 21. Να απαγορευτεί η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων σε όποιον δε διαθέτει επιθεωρημένο εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Εκτός από την πιστοποίηση του χρήστη, η υπόδειξη του STICKER επιθεώρησης να είναι η προϋπόθεση αγοράς των γεωργικών φαρμάκων.

ΑΡΘΡΟ 25. Για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών των γεωργικών φαρμάκων, κατά καιρούς, οι Δήμοι έχουν τοποθετήσει ειδικούς κάδους για τη συγκέντρωσή τους. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, τα «ειδικά» αυτά απορρίμματα συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα των δήμων και καταλήγουν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Προτείνουμε την κατάρτιση μητρώου φορέων που συλλέγουν και επεξεργάζονται κενές συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων, και την προώθησή του στους Δήμους και στις ΔΑΟΚ  όλων των Περιφερειών, μαζί με την περιγραφή όλης της διαδικασίας που θα πρέπει να εφαρμόζεται, καθώς και την εποπτεία αυτής.