Πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης με τηλεδιάσκεψη λόγω κορονοϊού

Πραγματοποιείται την Πέμπτη 30 Απριλίου και με ώρα έναρξης 13:30 η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κατερίνης με την χρήση εφαρμογής τηλεδιάσκεψης. Είναι μια εφαρμογή νέας τεχνολογίας την οποία είδαμε σε συνεδριάσεις των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργών με φορείς, σε άλλα δημοτικά συμβούλια ανά την Ελλάδα και τώρα εφαρμόζεται και στο δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης.

Αυτό γίνεται για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, μετά από σχετική απόφαση της Κυβέρνησης και εγκύκλιο του Υπ Εσωτερικών για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι συνολικά 15 και αφορούν τρέχουσες λειτουργίες και δραστηριότητες του Δήμου Κατερίνης. Σύμφωνα με την πρόσκληση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. Φ. Τερζόπουλου τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (5η)

2. Έγκριση καταχώρησης στις υποχρεώσεις του δήμου δαπανών πλέον του προϊόντος εκκαθάρισης, που αφορούν ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές από τέλη κυκλοφορίας και λοιπές υποχρεώσεις προς τη ΔΟΥ από φόρους-τέλη-προσαυξήσεις και τόκους της λυθείσας «Κατασκευαστικής επιχείρησης δήμου Κατερίνης – Ελαφίνας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» όπως προκύπτει από την καρτέλα βεβαιωμένων οφειλών που εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Κατερίνης την 24/04/2020

3. Έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2020

4. Έγκριση υποβολής αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, για την οικονομική ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης

5. Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 4.282,91τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις στο αγρόκτημα Περίστασης

6. Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 302,56τ.μ. τμήμα του ΒΚ341 που βρίσκεται στην Κοινότητα Καλλιθέας

7. Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 1.149,48τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις στο αγρόκτημα Καλλιθέας

8. Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 5.250,00τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις στο αγρόκτημα Κατερίνης

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

9. 2η κατανομή υπολοίπων ΣΑΤΑ έτους 2020 για τη χρηματοδότηση έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών

10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ»

11. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων

12. Έγκριση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης λουτρικών εγκαταστάσεων Δήμου Κατερίνης έτους 2020

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

13. Λήψη απόφασης καθορισμού αριθμού και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους για χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών (έως τέσσερις μήνες) σε ανέργους για παρασκευή πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού

14. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ673 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού Επέκταση Κατερίνης

Εισηγητής: Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης

15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση της Καραβαγγέλη Αθηνά του Στεφάνου.

Εισηγητής: : Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας