Ρύθμιση οφειλής 7.338.445,37 ευρώ της Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης στη ΔΕΗ με εγγυητή τον Δήμο

Καταψήφισε η παράταξη Χιονίδη – Δεν αναγνωρίζει το χρέος ή είχε άλλη πρόταση;

Εγκρίθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης (17-3-2020) η οποία πραγματοποιήθηκε για περιφοράς, λόγω κορονοϊού, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αναγνώρισης – Ρύθμισης Οφειλής –και Εγγύησης μεταξύ της ΔΕΗ και της Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης με εγγυητή τον Δήμο Κατερίνης

Όπως περιγράφεται στο συγκεκριμένο συμφωνητικό ρύθμισης της οφειλής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κατερίνης με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού:

Η πρώτη συμβαλλομένη Δ.Ε.Η. Α.Ε., ηλεκτροδοτεί ανελλιπώς μέχρι και σήμερα τις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης, με 26 παροχές ηλεκτρικού ρεύματος Χαμηλής & Μέσης Τάσης, ενταγμένες στον πολλαπλό λογαριασμό.

Η ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ  (δηλ. η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης) από τις παραπάνω παροχές ηλεκτρικού ρεύματος όφειλε στη ΔΕΗ ΑΕ έως την 09.03.2020, το ποσό των επτά εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (7.338.445,37€), συμπεριλαμβανομένων και τόκων υπερημερίας, το σύνολο του οποίου η ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ επιθυμεί να ρυθμίσει και για το λόγο αυτό έχει απευθύνει προς την ΔΕΗ ΑΕ αίτημα – πρόταση ρύθμισης της οφειλής με διακανονισμό και το οποίο προέρχεται από καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας

Ήδη με το παρόν συμφωνητικό, η ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ, αναγνωρίζει και αποδέχεται την ανωτέρω οφειλή της έως την 09.03.2020, ύψους 7.338.445,37€, από ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και υπόσχεται την εξόφληση αυτής, με καταβολή του ποσού των 20.000,00€ και το υπόλοιπο σε σαράντα οκτώ (48) έντοκες μηνιαίες δόσεις, ποσού 152.467,61€ εκάστης, αρχής γενομένης την 31.03.2020, παραιτουμένη ρητά και κατηγορηματικά κάθε εναντίωσης της, αναφορικά με την βασιμότητα και την νομιμότητα αυτής, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών τρεχουσών καταναλώσεων. 

Από το συμφωνητικό αυτό προκύπτει πως το ποσό που οφείλει η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης στην ΔΕΗ , μέχρι την 9η Μαρτίου 2020, από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο παρελθόν και τους νόμιμους τόκους υπερημερίας, λόγω μη έγκαιρης πληρωμής, είναι 7.338.445,37 ευρώ. Το ποσό αυτό του χρέους συμφωνήθηκε να ρυθμιστεί με μια προκαταβολή 20.000 ευρώ και σε 48 μηνιαίες δόσεις των 152.467,61 ευρώ. Η πρώτη δόση έπρεπει να καταβληθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2020.

Για τη ρύθμιση αυτή ο Δήμος Κατερίνης ορίζεται εγγυητής και συγκεκριμένα όπως ορίζεται στο συμφωνητικό:

Ο τρίτος συμβαλλόμενος Δήμος Κατερίνης , «ΕΓΓΥΗΤΗΣ»,  εγγυάται δια του παρόντος ανεπιφύλακτα την εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση του ανωτέρω χρηματικού ποσού ύψους 7.338.445,37€, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει με την άμεση καταβολή του ποσού των 20.000,00€ και του υπολοίπου σταδιακά με την καταβολή σαράντα οκτώ (48) έντοκων μηνιαίων δόσεων, καθώς και την εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση των λογαριασμών τρεχουσών καταναλώσεων της ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ και γενικά την εκπλήρωση από την ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ όλων των υποχρεώσεών της, όπως απορρέουν από το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό, προς την  Δ.Ε.Η. Α.Ε., βάσει της υπ’ αριθμ. 75/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης

Δεν συμφώνησε η αντιπολίτευση

Στην απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, δεν συμφώνησε και καταψήφισε η παράταξη του κ. Χιονίδη, ενώ η παράταση του κ. Λιακόπουλου όπως και οι κ. Τσουπέης της που δήλωσαν «παρών»

Επειδή βέβαια η παράταξη του κ. Χιονίδη είχε την διοίκηση του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α. προκαλεί απορία η μη ψήφιση αυτής της ρύθμισης που απελευθερώνει την Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης από ένα βραχνά σημαντικού χρέους. Εάν δεν ήταν στην πολιτική της η διαιώνιση του χρέους και τα προβλήματα που προκύπτουν απ αυτό, αλλά είχε άλλη συγκεκριμένη πρόταση τακτοποίησης του χρέους, προκύπτει το ερώτημα γιατί δεν την εφάρμοσε όσο ήταν στην διοίκηση του Δήμου Κατερίνης.