Συνεδριάζει, δια περιφοράς, το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει δια περιφοράς για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020και ώρα 13.30.

Στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 12 θέματα για τα οποία τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται να αποφασίσουν. Τα θέματα είναι:

1. Αναμόρφωση Προυπολογισμού

2. Απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπηκε ή περιορίστηκε υποχρεωτικά η λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από την καταβολή τελών χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων

3. Έγκριση των χειμερινών και θερινών δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης

4. Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης για την προμήθεια της: ΟΜΑΔΑΣ 3: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεδομένων» εκτιμώμενης αξίας 12.983,20 € χωρίς Φ.Π.Α. Της προμήθειας: «Προμήθεια για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» » σύμφωνα με τα εγκεκριμένα της υπηρεσίας, προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9  ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώ

5. Εκλογή υδρονομέων για το Δήμο Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο 2020

6. Τροποποίηση της με αριθμό 127/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αλλαγή του υπευθύνου

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τάφρου προστασίας από φερτά και όμβρια στο αντλιοστάσιο φράγματος Τριλόφου στο ρέμα ‘‘Σμίξη’’»

8. Έγκριση μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί του πεζοδρομίου  στην Περίσταση Πιερίας από τον αποβιώσαντα δικαιούχο Παναγιωτίδη Γεώργιο στη σύζυγο αυτού κα MILUSE (ον) RAIDOVA (επ)

9. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4605/2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “LIFE-IP AdaptInGR: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece) το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE IP, το Πράσινο Ταμείο και από πόρους του Δήμου

10. Έγκριση παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης

11. Ανάκληση της αριθμ. 80/2020 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας για την κατανομή υπολοίπων ΣΑΤΑ 2020 για  χρηματοδότηση έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών

12. Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Ολύμπου» του Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α’/23-01-18)