Συνεδριάζει την Δευτέρα 17 -2-2020 το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης

Συνεδριάζει την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει για 20 θέματα. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, με ώρα έναρξης 18:00

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (1η τακτοποιητική)

Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κατερίνης για το έτος 2020

Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης

Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Γηπέδου για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020

Έγκριση παραχώρηση χρήσης λοιπών χώρων του Συνεδριακού Πνευματικού Κέντρου στον Ο.Π.Π.Α.Π. Δήμου Κατερίνης. 

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συμπλήρωση της 99/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον τίτλο του έργου-προμήθειας «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων» και ορισμός υπευθύνου

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων και τομέων δράσης αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2020

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Παράταση προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 19α και Ο.Τ. 19β στην πολεοδομική ενότητα Αναθεώρηση Σβορώνου της Δ.Κ. Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης»

Παράταση προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Εφαρμογή του ορίου απαλλοτρίωσης της Παλαιάς Εθνικής οδού Τεμπών-Κατερίνης, Τμήμα Λεπτοκαρυάς-Κατερίνης, επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων των πράξεων εφαρμογής που διέρχονται κατά μήκος του υπόψη ορίου απαλλοτρίωσης».

Παράταση προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση των χρήσεων γης στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Κατερίνης και εναρμόνιση με το ισχύον Γ.Π.Σ. Κατερίνης»

Ορισμός του προσώπου για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.17 Ν.2508/97 και την αριθμ.32609/7259/98 απόφαση (ΦΕΚ 1979/Β/23-12-98), ύστερα από την αριθ.1/2000 πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου της επέκτασης  Ευαγγελικών – Ν. Ζωής σε συνδυασμό με τις μετέπειτα κυρωθείσες (74η), (116ηΔ) & (389ηΔ) διορθωτικές πράξεις στα Ο.Τ.156Α, Ο.Τ.115Α & Ο.Τ.130Α αντίστοιχα (κ.κ.  043012)

Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης

Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Κατερίνης για το έτος 2020

Εισηγητής: Πρόεδρος  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κατερίνης

Τροποποίηση της 131/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΝΙ4ΩΕΤ-ΜΚ2) με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 562/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά το έργο BIOWASTE (Biowastes Management in Touristic Areas”/”Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ότι Πετώ και Αυτόνομοι Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών” με ακρωνύμιο BIOWASTE), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg IV Balkan Mediterranean 2014 – 2020 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα 2, Specific Objective 2.2. Sustainable Territories», ως προς την Υπεύθυνη Επικοινωνίας του έργου

Τροποποίηση απόφασης 642/2016 ΔΣ περί Συγκρότησης «Δομής συναίνεσης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, µε τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης», κατά νόμο Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, με βάση το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010.

Λήψη απόφασης για «Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.4368/2016».

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού

Παραχωρήσεις τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης των ακτών του Δήμου Κατερίνης (Kορινού, Καλλιθέας, Παραλίας, Περίστασης,  Ολυμπιακής Ακτής).  

Παράταση του χρόνου παράδοσης  (5η παράταση της Ομάδας 1 και 2η Παράταση της Ομάδας 3 ) για τις προμήθειες των ομάδων 1 και 3 της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» » σύμφωνα με τα εγκεκριμένα της υπηρεσίας, προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9  ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώ

Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Κατανομή ποσού 295.070,00 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2020 (Α΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από 1 Απριλίου 2020 ως 15 Ιουνίου 2020

Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους

Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας