Συνεδριάζει την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης

Σε νέα τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης για την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 17:30. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλούνται να εξετάσουν συζητήσουν και αποφασίσουν για συνολικά 30 θέματα, τα περισσότερα από τα οποία είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος

2. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (ΔΕΕΕΚ) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος

3. Ορισμός εκπροσώπων του δήμου στη Γενική Συνέλευση της Α.Ε. με την επωνυμία «Αξιοποίηση ακινήτων Παραλίας Κορινού ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Κοινή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» (δ.τ. «Α.Α.Π.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΙΝΗ Α.Ε.Ο.Τ.Α.»)
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος

4. Συγκρότηση συμβουλίου ένταξης μεταναστών
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος

  5. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση επιτροπών που θα συγκροτηθούν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης για θέματα ανέλκυσης- απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή επικίνδυνων – επιβλαβών πλοίων για το έτος 2024
  Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος

  6. Λήψη Απόφασης για Δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κατερίνης
  Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος

  7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER
  Εισηγητής: Ευθύμιος Τσίρκος, εντεταλμένος σύμβουλος

  8. Τροποποίηση της 15/2023 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Καθορισμός του Εταιρικού Σχήματος και της Περιοχής παρέμβασης του Σχεδιασμού νέου τοπικού προγράμματος LEADER στο Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ»
  Εισηγητής: Ευθύμιος Τσίρκος, εντεταλμένος σύμβουλος

  9. Τροποποίηση της 319/2023 ορθής απόφασης Δ.Σ. Κατερίνης με θέμα «Συγκρότηση Χωρικής Ομάδας ΟΧΕ ΒΑΑ Δήμου Κατερίνης» και ορισμός εκπρόσωπου της Χωρικής Ομάδας της ΟΧΕ ΒΑΑ του Δήμου Κατερίνης
  στην Περιφερειακή Ομάδα Υποστήριξης Χωρικών Στρατηγικών» (ΑΔΑ: Ψ1ΨΓΩΕΤ-ΝΦ8) ως προς το σημείο Α ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – MUNICIPALITY of KATERINI 2
  Εισηγητής: Ευθύμιος Τσίρκος, εντεταλμένος σύμβουλος

  10. Διατήρηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Γεώργιος Κοκαβίδης, πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών

  11. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Σάββας Καρυπίδης, αντιδήμαρχος

  12. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Σάββας Καρυπίδης, αντιδήμαρχος

  13. Καθορισμός ποσού ετήσιας εισφοράς μελών Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας
  Εισηγητής: Σάββας Καρυπίδης, αντιδήμαρχος

  14. Καθορισμός του ύψους και των όρων καταβολής της οικονομικής εισφοράς, των εκπτώσεων και απαλλαγών για τη φοίτηση των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς κατά τη σχολική περίοδο 2023-
  2024
  Εισηγητής: Μιχαήλ Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος

  15. Λήψη απόφασης για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου στα χρηματοδοτούμενα Προγράμματα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας των πράξεων με τίτλο: α) «Συνέχιση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το κοινωνικό ιατρείο του Δήμου Κατερίνης» με κωδικό ΟΠΣ 6001352 & κωδικό ενάριθμου ΣΑ ΠΔΕ 2023ΕΠ00870024 β) «Συνέχιση λειτουργίας συμβουλευτικού κέντρου υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Κατερίνης» με κωδικό ΟΠΣ 6001954 & κωδικό ενάριθμου ΣΑ ΠΔΕ 2023ΕΠ00870078 γ) «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά και δημιουργία ΚΕΜ του Δήμου Κατερίνης» με κωδικό ΟΠΣ 6004456 & κωδικό ενάριθμου ΣΑ ΠΔΕ 2023ΕΠ00870173 και δ) «Συνέχιση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου kατερίνης» με κωδικό ΟΠΣ 6005073 & κωδικό ενάριθμου 2024ΕΠ00870006
  Εισηγητής: Σάββας Καρυπίδης, αντιδήμαρχος

  16. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων
  Εισηγητής: Ανέστης Μυστρίδης, αντιδήμαρχος

  17. Έγκριση της 10/2024 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με θέμα «Λήψη απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Τριμελή επιτροπή Τακτικών μελών Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ. (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 1069/80 όπως
  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4483/17, ΦΕΚ-107 Α/31-7-17)»
  Εισηγητής: Σάββας Οφείδης, πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

  18. Έγκριση ή μη της Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2023 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος

  19. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος

  20. Τροποποίηση της 24/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών α) παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και β) παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για όλες τις δομές που περιήλθαν στο Δήμο με την κατάργηση των νομικών προσώπων ΟΠΠΑΠ και ΔΗΚΕΔΗΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν»
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος

  21. Συμπλήρωση της 20/2024 απόφαση Δ.Σ. με θέμα {Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες του υποέργου “«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
  [Εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων με μίσθωση (προμήθεια και τοποθέτηση)]}” (αρ. μελέτης: 122/2022)
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος

  22. Τροποποίηση της 62/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα [Έγκριση σύναψης προγραμματικήςσύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας» και του
  «Δήμου Κατερίνης» για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση Κ.Χ στο Ο.Τ 365Α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης»]
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος

  23. Τροποποίηση της 97/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα [«Έγκριση σύναψης προγραμματικής ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – MUNICIPALITY of KATERINI 3 σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας» και του «Δήμου Κατερίνης» για την υλοποίηση της προμήθειας «Ανανέωση του υφιστάμενου κινητού εξοπλισμού
  προβολής και ανάδειξη των εκθεμάτων του ιστορικού κτηρίου της Αστικής Σχολής Κατερίνης»]
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος

  24. Τροποποίηση της 98/2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα [Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης, για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κατερίνης»]
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος

  25. Τροποποίηση της 230/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα [«Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης για το έργο «Ανακαίνιση – επισκευή γηπέδου Μοσχοχωρίου» (80/2022 μελέτη)]
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος

  26. Τροποποίηση της 232/2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα [«Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης του έργου «Ανάπλαση της πλατείας του οικισμού “Πέτρας (Λόκοβης)” της Κοινότητας Φωτεινών του Δήμου Κατερίνης»]
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος

  27. Έγκριση εκμίσθωσης αίθουσας στο ισόγειο του κοινοτικού καταστήματος Τραπεζούντας του Δήμου ΚατερίνηςΕισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος

  28. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου εμβαδού 127,65 τ.μ. με περιβάλλοντα χώρο περίπου πέντεστρεμμάτων στη θέση «Παλαιοπαναγιά» στην Κοινότητα Ρητίνης του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος

  29. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου εντός του Κοινοτικού Καταστήματος Εξοχής Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος

  30. Παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια
  Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος