Συνεδριάζει την Παρασκευή 17/2 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Δίου Ολύμπου

17-02 - 1

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου , στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 17.02.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1) 1η αναμόρφωση (τακτοποιητική) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
2) Ορισμός μελών επιτροπών:
α) παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών και υπηρεσιών, β) γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων και προσφυγών κατά το στάδιο της εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών και
γ) συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
3) Παραχώρηση δημοτικού ακινήτου με χρησιδάνειο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εντοπίων Ν. Εφέσου «Το Στουπί» – Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου – Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Μυλωνέρος Δημήτριος
4) Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για έκτακτη κάλυψη αναγκών σχολικών καθαριστριών σε σχολεία Δήμου Δίου-Ολύμπου – Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα
5) Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι της Δ.Κ. Βροντούς» – Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
6) Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν. Εφέσου»
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
7) Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Δίου από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017» – Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
8) Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης (Επέκταση Λιτοχώρου) – Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
9) Ορισμός επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης εργασιών και υπηρεσιών για επιστημονικές ή τεχνικές εργασίες – Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
10) Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού στα ΝΠΙΔ αυτών – Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία