Συνεδριάζει την Τετάρτη 26/2 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κατερίνης

Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης. Πέντε από τα θέματα αφορούν την αποδοχή απόφασης ένταξης έργων στις Δημοτικές Ενότητες Κορινού, Παραλίας και Πέτρας με συνολικό προϋπολογισμό 864.066,22 ευρώ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν:  

1. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του  έτους 2020

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού  του  έτους 2020 (2η)

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Έγκριση της 6/2020 μελέτης (επικαιροποίηση της εγκεκριμένης μελέτης 112/2018) καθώς και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Βελτίωση υφισταμένων οδικών υποδομών εντός της Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη Δ.Ε. Κορινού» και  Προϋπολογισμό: 172.403,03 (με ΦΠΑ),σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ένταξης που αναγράφεται στο με αρ. πρωτ. 7672/30-12-2019 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Αποδοχή απόφασης ένταξης και των όρων αυτής , στα πλαίσια της Υπόδρασης 19.2.4.1  «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση οδοποιία εντός οικισμού κλπ) συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτήρια» της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Υπομέτρου 19.2  «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020 του έργου: «Βελτίωση υφισταμένων οδικών υποδομών εντός των Δ.Κ. Περίστασης  και Καλλιθέας Δ.Ε. Παραλίας» με ΑΜ: 110/2018 και  Προϋπολογισμό: 345.568,46 (με ΦΠΑ).

5. Αποδοχή απόφασης ένταξης και των όρων αυτής , στα πλαίσια της Υπόδρασης 19.2.4.1  «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση οδοποιία εντός οικισμού κλπ) συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτήρια» της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»  του Υπομέτρου 19.2  «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020 του έργου: «Βελτίωση υφισταμένων οδικών υποδομών εντός των Τ.Κ. Λόφου και Αγ. Δημητρίου Δ.Ε. Πέτρας» με ΑΜ: 111/2018 και  Προϋπολογισμό: 346.094,73 (με ΦΠΑ).

6. Αποδοχή απόφασης ένταξης και των όρων αυτής, στα πλαίσια της Υπόδρασης 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση οδοποιία εντός οικισμού κλπ) συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτήρια» της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020 του έργου: «Βελτίωση υφισταμένων οδικών υποδομών εντός της Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη Δ.Ε. Κορινού» με ΑΜ: 112/2018 και  Προϋπολογισμό: 172.403,03 (με ΦΠΑ).

7. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου:  «Βελτίωση υφισταμένων οδικών υποδομών εντός της Δ.Κ. Σβορώνου της Δ.Ε. Κατερίνης» με ΑΜ: 113/2018 προϋπολογισμού 249.998,88 € (με ΦΠΑ) και Κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0011336051 στα πλαίσια της Υπόδρασης 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση οδοποιία εντός οικισμού κλπ) συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια» της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.

8. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΕΛΑΦΟΥ, ΕΞΟΧΗΣ, ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΙΝΑΣ (Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)».Αριθ. Μελ.: 89/2010 (ΤΥΔΚ).               

9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ» αρ. μελ.: 93/2018.

10. Ορισμός διμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. προκειμένου να προκύπτει η  εκάστοτε επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών ανάθεσης έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016, έτους 2020

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

11. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον οργανισμό FIWARE (εταίρος στο πρόγραμμα ΤΟΚΕΝ) για την αποδοχή του Δήμου Κατερίνης ως χρυσό μέλος του οργανισμού FIWARE

12. Προσθήκη προσωνυμίας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού

13. Δωρεά κατά πλήρη κυριότητα δύο φορτηγών οχημάτων του Δήμου Κατερίνης προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας