Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δίου – Ολύμπου

Σε νέα τακτική συνεδρίαση, εντός μιας βδομάδας (προηγούμενη συνεδρίαση 12-2-2020), καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου. Η νέα συνεδρίαση ορίστηκε για την Τετάρτη 19 Φενβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 και περιλαμβάνει 15 θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν

1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβή  του συμβατικού αντικειμένου με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δίου-Ολύμπου-Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργο κρασπεδώσεων-πεζοδρομήσεων-ασφαλτοστρώσεων στη ΔΕ Λιτοχώρου και ΔΕ Αν. Ολύμπου»

3. Έγκριση  εισόδου – εξόδου οχημάτων

4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.

5. Ορισμός της εκπροσώπου των ιδιοκτητών της ιδιοκτησίας 011131 στο Ο.Τ. Γ195 για καταβολή οφειλών αποζημίωσης.

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

6. Ανασύνταξη των πράξεων εφαρμογής των πολεοδομικών ενοτήτων Β2, Β3 και Γα του Λιτοχώρου.

Εισήγηση: Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

7. Καθορισμός αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης της δημοτικής έκτασης εμβαδού 76.900.00 τ.μ. στην θέση «Γυαλιά» Βαρικού της Κοινότητας Λιτοχώρου του Δήμου Δίου Ολύμπου, για τα έτη 2017 και 2018.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής

8. Αίτηση θεραπείας της «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την ανάκληση της αρ. 322/2019(ΑΔΑ:ΨΠΣΩ9Δ-ΖΤΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

9. Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας  του Δήμου     Δίου – Ολύμπου έτους 2020.

10. Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας «Έγκριση έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2019».

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

11. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (απόφαση 220/2016 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας).

Εισήγηση: Γεν. Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

12. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης – Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Δίου–Ολύμπου

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος, Νικόλαος Λαμπονίκος

13. Επικαιροποίηση της 181/2019 απόφασης Δ.Σ.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης

14. Λήψη απόφασης για συναίνεση στη συνέχιση μισθώσεων δημοτικών εκτάσεων για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ).

Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Ουρανία Κατσαμάκα

15. Έγκριση Σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2020 Δήμου Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καραλής