214.618,06 ευρώ στους Δήμους της Πιερίας για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

181.566,63 ο Δήμος Δίου – Ολύμπου και 33.051,43 ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών επιχορηγούνται με 8.935.012,63 ευρώ, Δήμοι της χώρας για την για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που αφορούν : 

διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 16/12/2019 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,

τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019 που αφορούν σε αξιώσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων δυνάμει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν.2639/1998 καθώς και

εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019, με οποιοδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.1068/1980 (ΦΕΚ 190 Α΄).

Μεταξύ των Δήμων που επιχορηγούνται είναι και οι Δήμοι της Πιερίας. Συγκεκριμένα ο Δήμος Δίου – Ολύμπου που επιχορηγείται με το ποσό των 181.566,63 ευρώ και ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού με το ποσό των 33.051,43 ευρώ.

Όπως ορίζει η απόφαση του υπ. Εσωτερικών για την εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεών τους  οι επιχορηγούμενοι Δήμοι υποβάλλουν κάθε φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών Εντολές Εξόφλησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της αριθμ. 4025/21-1-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Οι εν λόγω Εντολές κατόπιν ελέγχου, θα αποστέλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο θα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τους τελικούς δικαιούχους και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο Δήμο για την άμεση απόδοσή τους.