Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…μοναχικός ή μοναδικός…