Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

mde

…σημεία των καιρών…;