Διπλωτός χορός και «Κάψιμο της Ρόκας» στη Ρητίνη

«…Τούρκοι διάβηναν Μπεΐνα μ’ κι φουβέριζαν άφκει του χουρό
Άφκει το χουρό Μπεΐνα μ’ θα σι κόψουμι….»