«Ποιος έδωσε  το κώνειο στο Νικόστρατο!»

Της  φιλολόγου Βάλιας  Βατζόλα.